Projekti i programi


Savez je proteklih godina  provodio brojne projekte  namijenjene osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i  ženama, te mladima s invaliditetom.

Provedbu projekata su financirali:

Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Vladinu ured za ljudska prava, Vladin ured za ravnopravnost spolova, Karlovačka županija, Grad Karlovac.


Europski tjedan mobilnosti, 2003. - kontinuirano

Projekt se proteklih deset godina provodi u suradnji sa Gradom Karlovcem koji ga i financira. Cilj projekta  je promicanje  pristupačnosti  i mobilnosti za osobe s invaliditetom i održivog razvoja. Rezultat provedbe je  i  potpisivanje Povelje o pristupačnosti sa PU Karlovačkom, Gradom Karlovcem, Dječjim vrtićem Karlovac i Dječjim vrtićem „4 RIJEKE“.


Mladi za mlade 2004. godina

Projekt je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Projekt se provodio u suradnji sa Gimnazijom Karlovac i sastojao se u edukaciji mladih bez invaliditeta kako biti pomagač, asistent u svakodnevnim aktivnostima mladima s invaliditetom.


Savjetovalište za roditelje djece s posebnim potrebama, 2004. godina

Projekt je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i Međugeneracijske solidarnosti, Karlovačka županija, grad Karlovac. Projekt je proveden u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada u Zagrebu i Savjetovalištem za mlade, djecu, brak i obitelj. Kroz projekt su se pružale usluge savjetovanja za obitelji osoba s invaliditetom.


Volim svoje tijelo, 2005. godina

Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, projekt je namjenjen ženama s invaliditetom a sastoji se od edukacije i poticanju na zdrav život. Kao rezultat projekta u suradnji sa OB Karlovac i Karlovačkom županijom otvorena je prva potpuno prilagođena ginekološka ambulanta za žene s invaliditetom. Sredstva za nabavku opreme donirala je Karlovačka županija i sredstva iz humanitarne akcije „Da sve žene budu žene“.


Prevencija genitalnih oboljenja kod žena s invaliditetom, 2005. godina

Projekt je proveden u suradnji sa OB Karlovac a financirao ga je grad Karlovac i Karlovačka županija i u sklopu projekta ginekološki je pregledano 25 žena sa invaliditetom uključujući ultrazvučni i mamografski pregled dojki.


Čudesna šuma, 2005. godina

Projekt je financirao grad Karlovac u sklopu nacionalnog projekta Gradovi prijatelji djece. Projekt je bio namijenjen djeci s teškoćama u razvoju, a proveden u suradnji sa parkom prirode Medvednica.


Klub 15. – 29. 2005. godina

Projekt se sastojao u organiziranju svakodnevnih aktivnosti za mlade s invaliditetom i razvijanja mreže suradnje sa drugim udrugama mladih. Projekt je financiralo Ministarstvo obitelji, branitelja i Međugeneracijske solidarnosti.


Mala škola dječjih ljudskih prava, 2005. godina

Projekt je financirala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i u sklopu projekta radile su se radionice o pravima djece s posebnim osvrtom na prava djece s teškoćama u razvoju. Rezultat je tiskanje brošure o spomenutoj temi.


Pilates za žene s invaliditetom, 2005. godina

Projekt je promicao sport žena s invaliditetom i proveden je u suradnji sa aerobik klubom Dinamik iz Karlovca. Projekt je financirala Športska zajednica Karlovačke županije.


Ovisnosti koje možeš izbjeći - edukacija i prevencija, 2006. godina

Projekt je u 2006.g. financiralo Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti a u 2007. financira ga Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Projekt se odnosi na edukaciju o prevenciji različitih vrsta ovisnosti s posebnim osvrtom na ovisnosti kod osoba s invaliditetom.


Edukacija o spolnosti osoba s MR, 2007. godina.

Projekt  je financiralo MOBMS, a namijenjen je usvajanju osnovnih znanja i informacija o spolnosti, reproduktivnom zdravlju i sl. kod osoba s mentalnom retardacijom.


Dobiti posao je moguće, 2007. godina

Projekt je financiran od MZSS i namjenjen je nezaposlenim osobama s invaliditetom koje su  se dodatno educirati kako bi ravnopravno sudjelovali na tržištu rada.


Žene s invaliditetom - nevidljive žene, 2007. godina

Projekt financira Ured za ljudska prava Vlade RH i namjenjen je promociji prava žene s invaliditetom.


Učimo socijalne vještine – spriječimo zlostavljanje i zanemarivanje, 2007. – 2008. godina

Projekt financiralo ga je  MOBMS, a projekt je namjenjen  prevenciji zlostavljanja i zanemarivanje djece s poteškoćama u razvoju od njihovih vršnjaka.


Mi poznajemo i živimo svoja prava, 2008. godina

Projekt „Mi poznajemo i živimo svoja prava“ je projekt namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta i nudi edukaciju o pravima djece kroz primjere u praksi. Kroz projektne aktivnosti o pravima djece najviše govore upravo djeca uz stručnu potporu voditelja. Projekt je realiziran  kroz deset radionica koje se provode u školskom okruženju u suradnji sa nastavnicima i roditeljima u OŠ Draganići.


Za ravnopravnost u političkom odlučivanju, 2008 - 2009. godina

Projekt je za glavni cilj imao povećanje uključivanje žena s invaliditetom u procese političkog uključivanja na području Karlovačke županije. Organizirane su radionice za žene s invaliditetom o  samozastupanju, i lobiranju. Snimljen je dokumentarno promotivnog filma o ženama s invaliditetom sa područja RH koje u svojim zajednicama aktivno sudjeluju u procesima političkog odlučivanja, radu stranke i dr.


Savjetovalište u gostima, 2008 - 2010. godine

Ovaj projekt je nastao kao nadogradnja ranijem projektu „Savjetovalište za roditelje djece s posebnim potrebama“. Projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i kroz aktivnosti su se pružale  usluge savjetovanja za obitelji osoba s invaliditetom. Usluge su se pružale u domu obitelji.


Civil-Ka, 2008 - 2010. godina

je neprofitni medijski projekt namijenjen razvoju civilnoga društva u Karlovačkoj županiji. Financirala ga je  Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva a provodio se u suradnji sa TV 4R.


Samozastupanjem do izjednačenih mogućnosti, 2009.godina

Projekt je financiran od strane Vlade RH, Ureda za ljudska prava i bio je namijenjen ženama s invaliditetom. Kroz projekt su uspješno realizirane predviđene radionice i osnovana je grupa podrške za žene s invaliditetom. U grupu podrške uključile su se žene sa  različitim vrstama invaliditeta a voditeljica grupe je bila potpuno slijepa žena. Grupa je djelovala još neko vrijeme po završetku projekta.


Asistenti u nastavi za djecu Karlovačke županije, 2010. -  2014. godina

Projekt  nudi izravan rad sa djecom sa teškoćama u školskom okruženju a kroz  vrijeme se provodio na području gradova Ogulina, Karlovca, Općine Barilović. Cilj projekta je da se ubrza i olakša integracija djece s teškoćama u redovni obrazovni sustav.


Centar za podršku i osobni razvoj djece i mladih s invaliditetom, 2011 - 2014. godine

Program Centar za podršku i osobni razvoj  djece mladih s invaliditetom je pokrenut sa svrhom pružanja infrastrukturne, tehničke i stručne potpore za  djecu i mlade s invaliditetom sa područja Karlovačke županije. Projekt predstavlja primjer službe podrške u procesu institucionalizacije i prevenciji institucionalizacije djece i mladi s intelektualnim teškoćama i usklađen je sa reformom sustava socijalne  skrbi. Projekt kroz trogodišnje razdoblje nudi djeci i mladima  različit spektar usluga  koje su im dostupne, prilagođene, besplatne. Usluge koje ovaj program nudi za mlade s invaliditetom uključuju; treninge socijalnih vještina, treninge životnih vještina, osobno planiranje i socijalno mentorstvo, terapeutski rad sa djecom i mladima te savjetovanje i informiranje, usluge prijevoza, kreiranje različitih društvenih sadržaja za djecu i mlade.