Zakoni i propisi


Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti Download


Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom Download


Zakon o doplatku za djecu Download


Zakon o socijalnoj skrbi Download


Zakon u suzbijanju diskriminacije Download


Zakon o udrugama Download


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Download

Volontiranje


Upitnik za volontere Download


Zakon o volonterstvu Download


Etički kodeks volontera Download


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o volonterstvu Download

Strateški dokumenti Saveza


Etički kodeks Saveza Download

Izvješća